Cocom trekt de kaart van diploma’s en certificaten

We leven in een wervelende en uiterst boeiende tijd. Maar kennis veroudert alsmaar sneller. Zo bestaat vandaag nog amper tien procent van de beroepen van honderd jaar geleden. In deze context is het voor Cocom een geweldige uitdaging om kansen te bieden aan jongeren en minder jonge werknemers die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en onze complexe, ultrasnel evoluerende maatschappij. Hoe doet Cocom dat? Met relevante opleidingen en/of vorming: het ultieme wapen op de arbeidsmarkt. Want die bereiden voor op de toekomst, leiden op voor de beroepen van morgen, maken flexibel en weerbaar, en geven hoop en kansen. Of zoals de EU het in haar LifeLong Learning Programme aangeeft: opleidingen creëren new skills for new jobs. 

Deze ambitie realiseren is historisch nieuw, en stelt dus nieuwe eisen aan het nationale en internationale beleid, en – op kleinere schaal – aan het onderwijs, de bedrijven, de dienstensectoren, de openbare besturen, de non-profitsector, enzovoort. Vroeger werkten deze instanties vaak naast elkaar, al was het met respect voor ieders rol en roeping. Vandaag geldt meer dan ooit – en in toenemende mate – dat de één niet zonder de ander kan.  Bovendien blijkt dat de efficiëntie van het aanbod heel wat ruimte biedt voor verbetering. Hoewel de overheden fortuinen spenderen aan goede opleidingen voor jongeren en volwassenen en vorming in goed uitgeruste gespecialiseerde centra, is het duidelijk dat meer samenwerking, een betere kennis en waardering van elkaars sterktes, en de integratie van bepaalde aspecten van vorming en onderwijs, tot meer kwaliteit leiden voor minder geld. Cocom heeft al langer oog voor deze problematiek en is zich als geen ander bewust van het belang van de creatie van bruggen, samenwerkingsverbanden en strategische allianties. Cocom is op dat vlak zonder meer dé pionier in België.

Zo houdt Cocom een vinger aan de pols van de evoluties op de arbeidsmarkt, onderkennen wij de noden van het bedrijfsleven, en zien wij de problemen waarmee jongeren en volwassenen met een kwetsbaar profiel kampen. Cocom kijkt bovendien niet werkloos toe, staat niet aan de kant, en wacht niet om tot actie over te gaan tot de wetten en decreten dat officieel mogelijk maken. Cocom onderneemt nu actie, en steunt daarbij op het vertrouwen van het beleid, eminente academici, bedrijfskringen, onderwijs-, opleidings- en vormingscentra, de VDAB, enzovoort. Cocom onderkent in eerste instantie het belang van een (waardevol) diploma. Diploma’s uitreiken blijft dus de voornaamste ambitie. Maar Cocom stelt vast dat er een internationale tendens bestaat om ook mensen met waardevolle certificaten de kans te geven op een job, een nieuw loopbaanperspectief, meer flexibiliteit, enzovoort..

Voor de (potentiële) werknemer is een diploma of certificaat van fundamenteel belang. Een diploma of certificaat (in casu een foundation credential of een baccalaureate) biedt kansen:

 • om specifieke, beroepsgerichte competenties te verwerven;
 • om zich persoonlijk te ontwikkelen;
 • om de uitdagingen van de job beter aan te kunnen; 
 • om de interne organisatie te verbeteren; 
 • om zich gewaardeerd te voelen;
 • om zich betrokken te voelen;
 • om beter en klantvriendelijker om te gaan met mondige burgers; 
 • om een andere functie uit te oefenen. 


Tegelijk zijn goed opgeleid personeel en permanente vorming onontbeerlijk voor onze bedrijven:

 • Aan de kop van het peloton blijven is moeilijker dan ooit. Opleiding en vorming zijn vaak het beste, en soms het enige antwoord op de veranderende technologie. 
 • Vroeger kon men iemand van de schoolbanken plukken, en die vele jaren inzetten in het bedrijf. Nu niet meer. Vandaag geldt voor elke job een nood aan permanente vorming en/of bijscholing. 
 • Werknemers kansen bieden op permanente vorming is een belangrijke incentive om ze te binden en te motiveren. Want de beste werknemers willen – samen met hun bedrijf – op de eerste rij staan. Bedrijven die hun werknemers geen nieuwe kansen of opportuniteiten bieden, lopen het risico dat hun beste krachten vertrekken naar een ander bedrijf.
 • Voor een bedrijf is het vaak interessanter en beter om te investeren in leden van het bestaande team, dan in de aanwerving en opleiding van nieuwe medewerkers.
 • Er moet geïnvesteerd worden in de zelfstandigheid van werknemers, en in de empowerment van medewerkers om de juiste skills te ontwikkelen. Want het bedrijf van de toekomst wordt gemaakt door talent, of gaat ten onder.
 • Tenslotte is de meerwaarde compleet, in een bedrijfscultuur waarin de medewerker waarin men investeert, bereid is om zijn kennis door te geven aan de andere teamleden.

Diploma’s

Wat diploma’s betreft, werkt Cocom – al dan niet in alliantie met de VDAB – nauw samen met tal van gerenommeerde hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s). De opleidingen die daarvoor in aanmerking komen situeren zich op de niveau’s: secundair onderwijs, HBO5 en Professionele Bachelor.  De resultaten van deze diplomagerichte Cocom-opleidingen zijn indrukwekkend. Momenteel studeren via Cocom enkele honderden werknemers van verschillende bedrijven aan meer dan tien verschillende onderwijsinstellingen. Daarbij maken ze in sterke mate gebruik van afstandsonderwijs.

Certificaten

Aan bepaalde opleidingen en vormingen is er een grote maatschappelijke nood, maar bestaat er geen officieel diploma, omdat de overheid niet bij machte is om de evolutie van de industrie, de bedrijven en de sectoren te volgen. Dit probleem zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom maakte Cocom – in overleg met de betrokken ministers van onderwijs en werk in Vlaanderen en Wallonië – twee jaar geleden al een sprong voorwaarts, met de creatie van een waardevol certificaat op het niveau HBO5: de Foundation Credential.