De Cocom aanpak

De ‘Cocom Group’ is pluralistisch in samenstelling en in werking.

Cocom situeert zich in een sociaal-maatschappelijk context, en heeft als voorname doelstelling mensen kansen te bieden, hen op te waarden zowel op het vlak van hun maatschappelijke status, als op het sociale en culturele vlak. Cocom werkt daarbij samen met de meest uiteenlopende ondernemingen, organisaties, overheden.

Opleiding en vorming vormen daartoe ideale hefbomen. Voormelde opleiding en vorming wil – teneinde cursisten maximale kansen te bieden en rekening houdend met hun antecedenten ) daarbij rekening houden met de door hen eerder verworven kennis en competenties. Kortom met valorisering van ervaring.

Deze ambitie en aanpak richt zich ook heel in het bijzonder op de “Untapped Diamonds!”.

Aansturing van de Cocom Group

Cocom Group houdt de vinger permanent aan de pols.

 

Raad van Bestuur

Algemene vergadering

De Adviesraad  bestaat uit mensen die zich aansluiten bij de gedachte van herwaardering van de mens en hun tijd en kennis willen investeren in de medemens. Deze omvat vertegenwoordigers uit zowel bedrijven, overheden, scholen en universiteiten.

De Raad Van Bestuur is bijzonder betrokken bij de Cocomgedachte

 

Co-operatieve Alliantie

Cocom Group wordt gedragen door een sterke groep van aandeelhouders

 


Directiecomité

Het directiecomite voert de dagelijkse werking van Cocom Group.

 

 

 

 

 

 

Het Cocommodel voor Life Long Learning

Cocom onderkent de noodzaak aan levenslang leren (Life Long Learning), maar stelt tegelijk vast dat de kloof tussen droom en daad vaak groot is. Teveel individuen, maar ook bedrijven en organisaties stoten op problemen om hun ambities m.b.t. LLL waar te maken.

Cocom heeft een heel eigen systematiek gecreëerd om hieraan te verhelpen. De aanpak ziet er kort geschetst als volgt uit:

  1. Er wordt gestart met een behoefteonderzoek naar de opleidingsbehoeften van de onderneming/organisatie/overheidsdienst.
  2. Er wordt (in casu in Vlaanderen, Wallonië of Brussel), gezocht naar een geschikte onderwijspartner, daarbij rekening houdend met de specifieke noden en wensen van de onderneming/organisatie/overheidsdienst.
  3. De bedrijfsinterne opleidingen worden in kaart gebracht. En er wordt nagegaan op welk niveau (conform het EQF – European Qualification Framework) de gewenste opleiding/vorming zich situeert. In de huidige stand van zaken zijn dit voornamelijk opleidingen op niveau 4 (secundair onderwijs), 5 (HBO5 of graduaat en 6 (professionele bachelor). 
  4. Cocom zoekt tevens naar mogelijkheden tot het coachen van bedrijfsinterne opleidingen en helpt bij het opzetten van valuatiesysteem voor bedrijfsinterne opleidingen
  5. Rekening houdend met bestaande externe know how kan Cocom overgaan tot het uitbesteden van de evaluatie van bedrijfsinterne opleidingen.
  6. Samen met de onderwijspartners worden specifieke, flexibele en individuele leerroutes uitgestippeld. Daarbij wordt maximaal betracht te werken via afstandsonderwijs (inclusief bedrijfsinterne opleidingen) en rekening gehouden met EVC’s (eerder verworven competenties) en EVK’s (eerder verworven kwalificaties).
  7. Cocom krijgt daarbij de zeer gewaarde ondersteuning van competentiecentra van o.a. Actiris, Forem, VDAB.
  8. De kwaliteitsbewaking gebeurt door de officiële onderwijspartner.
  9. De studiecoaching “on the field” bouwt op de expertise van en gebeurt door lectoren en docenten van de betrokken onderwijsinstelling.
  10. Tenslotte bekomt de kandidaat een diploma of een ‘credential’ dat wordt uitgereikt door de officiële onderwijspartner (civiel effect).