Foundation Credential

De Foundation Credential zoals die nu onder meer in Californië en Canada bestaat, is een beroepsgerichte kwalificatie voor hogere opleidingen die zich conform het EQF (European Qualifications Framework) situeert op het niveau 5. In principe gaat het om voltijdse studies van twee jaar (120 studiepunten). Maar de opleidingen kunnen ook deeltijds gevolgd worden, gespreid over een periode van drie of vier jaar. De Foundation Credentials werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan specifieke behoeftes op de arbeidsmarkt. Bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarom willen ze door de upgrading (gespecialiseerde scholing) van lager geschoold personeel hun tekorten opvangen. 

Kenmerken van Foundation Credentials zoals die via Cocom worden georganiseerd:

De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met en met de hulp van werkgevers uit diverse sectoren, die een nijpend tekort ervaren aan technici van een hoger niveau. Ze zijn bijgevolg sterk gerelateerd aan bedrijven en organisaties met specifieke problemen. Ze zijn heel toegankelijk voor personen die al aan het werk zijn.
Ze worden aangeboden in een werkgerelateerde formule. De nadruk ligt dus op leren op de werkplek. Het curriculum van de opleiding is specifiek beroepsgericht en draagt bij tot de ontwikkeling van specifieke zakelijke, technische en gespecialiseerde vaardigheden waaraan nood is op de werkvloer.  Via EVC’s en EVK’s worden ook competenties en kennis die de kandidaten eerder verwierven – via bedrijfsinterne opleidingen of zelfstudie – in rekening gebracht. De onderwijsinstellingen oordelen over mogelijke vrijstellingen op basis van het individuele dossier (de portfolio) van elke kandidaat.  De opleidingen gebeuren geheel of gedeeltelijk via afstandsonderwijs (bijvoorbeeld e-learning). De opleidingen worden aangeboden door een hogeschool, in samenwerking met CVO’s (Centra voor volwassenenonderwijs).
Foundation degrees geven mensen van alle leeftijden en achtergronden perspectief op een diploma van een hogere onderwijsgraad. In principe nemen de vragende bedrijven, organisaties en ministeries de kosten voor het behalen van een Foundation Credential van Cocom, in samenwerking met andere partners – enerzijds bedrijven, anderzijds onderwijsinstellingen, VDAB, e.a. – voor hun rekening. Maar ook de VDAB steunt in belangrijke mate. Het is de bedoeling dat verworven Foundation Credentials in de toekomst inwisselbaar zijn voor een officieel diploma. Namelijk zodra in Vlaanderen en Wallonië voor diverse beroepenvelden relevante en inzetbare HBO5-diploma’s uitgereikt worden.

Baccalaureate

Ook op het niveau van het secundair onderwijs kan het ministerie de ontwikkelingen en de noden en behoeften van het veld in diverse disciplines niet volgen. Specifieke opleidingen die grote aantallen jongeren onmiddellijk werk garanderen en waar het bedrijfsleven om smeekt, ontbreken vaak en/of kunnen pas jaren na datum officieel worden aangeboden. Dat is een groot probleem voor bedrijven die zich bewegen in een concurrerende, globaliserende wereld.

Ook hier nam Cocom het voortouw, in afwachting van meer flexibele overheidsoplossingen voor diploma’s op maat van strategische knelpuntberoepen. In samenspraak met onderwijsinstellingen en betrokken bedrijven ontwikkelde Cocom een volwaardig certificaat op maat: de Baccalaureate. Ook dat certificaat moet/zal op termijn inwisselbaar zijn voor een diploma.