Elexir biedt kansen

Elexir biedt mensen met een beperking via e-learning kansen op thuiswerk Met Elexir richt de Cocom Group zich tot mensen met een aangeboren of andere beperking, die hen volgens de gangbare maatschappelijk-medische benadering (definitief) ongeschikt maakt voor de arbeidsmarkt. Deze benadering sluit uit en leidt vaak tot sociaal isolement, dat niet wordt opgevangen door de huidige ondersteunings- en hulpverleningssystemen. 

Het project Elexir biedt een antwoord vanuit de Cocom-doelstelling om mensen nieuwe ontwikkelingskansen te bieden, en zo een bredere of andere inzetbaarheid mogelijk te maken. De Cocom-Group focust met Elexir op iedere meerderjarige met een handicap die het hem/haar fysiek onmogelijk maakt om op een reguliere manier een professionele loopbaan uit te bouwen – ongeacht de oorzaak.  Als basismethodologie grijpen wij naar het beproefde Atilla-model, waarbij Atilla staat voor: Alliantie voor Talentontwikkeling via Individuele LeerLAdders. Aan beide zijden van de taalgrens richtten wij daarvoor talentontwikkelingsallianties op, telkens samengesteld uit een hogeschool, een begeleidende coach, een organisatie gespecialiseerd in toeleiding naar de arbeidsmarkt (Actiris, Forem, VDAB) en het RIZIV. Cocom neemt de aansturing en de organisatie op zich.
Opleidingen op maat.

  • veronimedt1.jpg
  • handicaprolstoel1jpgthumb02500.jpg

In samenwerking met de talentontwikkelingsalliantiepartners werkte Cocom een opleidingsaanbod uit met studierichtingen die zich perfect lenen tot thuiswerk. Een hogeschool met grote deskundigheid hierin, speelde daarbij een centrale rol. Elk opleidingsprogramma resulteert in een officieel certificaat van de onderwijspartner. Afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten is dat een Credential (certificaat) of een volwaardig Bachelor-diploma. 

Modules

Bovendien is elk programma modulair opgebouwd, en telt elke module twintig studiepunten. Hierdoor geeft elke module afzonderlijk recht op een tussentijds certificaat. Iedere kandidaat wordt intensief gescreend op studie-interesses, eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kennis (EVK). Op basis van dit onderzoek stelt de onderwijsinstelling de kandidaat een pasklaar vormingsprogramma voor. Bovendien valideren de onderwijsinstellingen de aanwezige EVC’ s en EVK’s door ze om te zetten in studiepunten. Daarmee kunnen de kandidaten vrijstellingen bekomen, die hun opleidingsprogramma’s inkorten of versnellen.

Voor de doelgroep is het cruciaal dat het volledige opleidingsprogramma gebeurt via een systeem van e-learning (afstandsonderwijs). Dit geldt niet alleen voor de lessen, maar ook voor de testen, stages en examens. De opleidingen staan dus los van ruimte en plaats. Bovendien staan ze ook los van tijd. Dit betekent dat iedere student, in functie van zijn mogelijkheden, het tempo en de omvang van zijn studie bepaalt. In overleg met de hogeschool legt hij ook het start- en eindpunt van zijn studie, inclusief de examenmomenten, vast. Het aantal behaalde studiepunten bepaalt het type certificaat of diploma.

  • elexir.jpg

Individuele studiebegeleiding


Om de slaagkansen van de studenten te maximaliseren, voorziet Cocom een bijzonder systeem van studiebegeleiding. Net als in het reguliere onderwijs kan iedere Elexir-student voor vakspecifieke problemen terecht bij de betrokken vakdocent. Maar aanvullend krijgt hij ook een individuele coach. Deze coach is aangeduid door de hogeschool, en bezoekt de cursist op regelmatige tijdstippen in zijn thuisomgeving. De taken van de individuele coach? De kandidaat motiveren en zijn/haar studiemethodiek optimaliseren. Tot slot volgt ook Cocom iedere student op, en dat gedurende het volledige traject. 

Wie kan deelnemen?

In principe kan iedere kandidaat uit de beschreven doelgroep intekenen voor een opleiding. Een belangrijke voorwaarde is wel dat hij/zij voldoende in staat én gemotiveerd is om – met coaching en intensieve begeleiding – de opleiding succesvol af te werken. Last but not least, dient een potentiële kandidaat altijd toestemming te krijgen van zijn/haar adviserende geneesheer om de studie aan te vatten.