Welvaartstriangel

Vandaag zie je in Europa een verschuiving van ‘Government to Governance’. Met andere woorden, we evolueren van een welvaartsstaat naar een welvaartspartenariaat. (Salomon). In dit licht is het coöperatieve model erkend als een heel belangrijke pijler van de economie.
Een pijler die verbinding maakt tussen de private, de publieke en de non-profit sector. En die de creatie van toegevoegde waarde centraal plaatst. Samen vormen deze drie sectoren de ‘Welvaartstriangel’ (Evers, EME, Laville, Pestoff).

Vanuit de visie en missie van Cocom, besliste de Raad van Bestuur om de vzw en die van de zusterondernemingen om te vormen tot coöperatieven met sociaal oogmerk. Want wij passen het McPherson-principe elke dag toe, met name de creatie van:
Capital as the servant, not the master of the organization
Ook hielden wij bij de omvorming van de vzw naar coöperatieve, rekening met de keuze van Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Op 18 december 2009, riep die het jaar 2012 uit als:  Het jaar van de coöperatie De omvorming naar een coöperatieve was bovendien een must omdat onze visie beantwoordt aan Nr. 193 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Zie haar

Promotion of Cooperatives Recommendation De omvorming was ook logisch, omdat wij met Cocom de verbetering van de levensomstandigheden van kansengroepen centraal plaatsen.

Mission Statement: Onze missie en visie op de toekomst

Het doel van onze stichters, toen ze in 2006 de vzw Cocom oprichtten, was een innovatief organisatiemodel ontwikkelen, om in een hoopvolle dialoog te treden met zij die ‘berusten’. Sindsdien volgt Cocom twee sporen. Enerzijds zoeken wij manieren om dat berusten te doorbreken. Anderzijds om het armoede-evenwicht uit balans te brengen.
Na grondig overleg definieerde Cocom in november 2006 volgende visie, als antwoord op het Cocom-doel:
(Her)waardering van de mens in zijn sociale, emotionele en intellectuele identiteit

Cocom, het Competentiecentrum Ode aan de Mens, lanceert de slogan ‘Cocom fits the Untapped Diamonds’ en geeft daarmee aan dat het een missie wil vervullen. Namelijk de ontginning van ‘ruwe diamanten’: mensen met verborgen competenties. Want Cocom gelooft dat modellen van levenslang leren het armoede-evenwicht én de berusting kunnen doorbreken.

Daarom beschouwt Cocom het als zijn missie om:

  • Te investeren in menselijk kapitaal;
  • LLL-programma’s op te zetten via werkplekleren, in combinatie met gericht en gecoacht studeren, met maximaal gebruik van e-learning;
  • EVC’s en EVK’s te detecteren en te valideren;
  • Hoop en optimisme te stimuleren bij ‘Untapped Diamonds’;
  • LLL-programma’s te promoten bij een grote groep van ‘Untapped Diamonds’;
  • De self-fulfilling prophecy in het onderwijs aan de kaak te stellen;
  • Naar het Indische model van de ‘Right to Education Act’, samen met private en publieke actoren te investeren in ‘voucherprivatisering’; 
  • Ervaren (oudere) mensen maximaal in te zetten als coaches van ‘Untapped Diamonds’. Want wijsheid komt met de jaren.